Privacy- en cookiebeleid

Isabel NV respecteert uw recht op privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Isabel NV met de grootste zorg de regels na die door de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van mei 2018 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden opgelegd. Door Isabel-producten te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Isabel NV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Isabel NV?

De persoonsgegevens die Isabel NV verwerkt heeft zij zelf rechtstreeks van u ontvangen, dan wel via de partijen met wie zij een contractuele band heeft om diensten te leveren in het kader van Isabel-producten.

Deze persoonsgegevens hebben typisch betrekking op uw professionele contactgegevens zoals uw naam, de naam van uw werkgever, bedrijfsadres, en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening binnen het kader van Isabel-producten.

Daarnaast verwerkt Isabel NV persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om Isabel-producten te kunnen gebruiken. Deze gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op de inloggegevens (logfiles), de uitgevoerde transacties (audit trail), het bezoek aan de website (cookies) en gebruikte digitale handtekening (certificaten).

Waarom verwerkt Isabel uw persoonsgegevens?

Isabel NV verwerkt uw persoonsgegevens om een goede uitvoering te kunnen verlenen aan de door u gevraagde dienstverlening. Deze dienstverlening houdt onder meer in dat u financiële transacties kan verrichten op een beveiligde wijze, facturen kan raadplegen langs elektronische weg, en documenten van een elektronische handtekening kan voorzien.

Daarnaast verwerkt Isabel NV uw persoonsgegevens voor typische handelingen van klantenbeheer, zoals het opmaken van facturen en het opvolgen van de betalingen.

Isabel NV gebruikt uw contactgegevens tevens om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe gelijkaardige diensten en producten die door Isabel aangeboden worden. Indien u dergelijke communicatie in de toekomst niet verder wenst te ontvangen, kan u zich steeds op een eenvoudige wijze uitschrijven via de uitschrijfmodule waarnaar bij dergelijke elektronische communicatie telkens verwezen wordt.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Deze website gebruikt functionele, ‘tracking’ en personalisatie cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de website die u bezoekt. Ze worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, of meer efficiënt te laten werken, en tevens om informatie te bezorgen aan de eigenaars van de website. Indien u wenst dat er geen cookies op uw computer worden geplaatst door een website, kan u uw browser instellingen aanpassen.

Hoe kan ik cookies ongedaan maken?

Als u cookies wenst te blokkeren, dient u de nodige aanpassingen te doen in uw browser instellingen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE

Hoe lang bewaart Isabel NV uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Isabel NV slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Het is echter mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens omwille van wettelijke bewaarverplichtingen langer dan de termijn van dienstverlening bewaard moeten worden. Isabel NV vernietigt of anonimiseert deze persoonsgegevens van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Geeft Isabel NV uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Isabel NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede werking en levering van de Isabel producten en diensten. Om de goede werking en levering van de Isabel producten en diensten te kunnen verzekeren, kan Isabel NV uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met uw bank. Tevens kan Isabel NV een beroep doen op een derde partij die onder strikt contractueel vastgelegde voorwaarden verwerkingen uitvoert voor Isabel NV.

Op verzoek van een Belgische publieke overheid of een bevel van een Belgische rechtbank of een gerechtelijke instantie kan Isabel NV eveneens verplicht worden uw persoonsgegevens mee te delen.

Kan u uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of zelfs vernietigen?

U hebt steeds het recht om mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens waarover Isabel NV beschikt. U hebt tevens steeds het recht om deze persoonsgegevens kosteloos te verwijderen indien zij niet meer relevant zijn, of om ze te verbeteren indien zij niet correct zijn.

Om van deze rechten gebruik te maken, kan u steeds contact opnemen met de privacyverantwoordelijke via privacy@isabel.eu of via een gedagtekend en ondertekend verzoek gericht aan Isabel NV, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel. Isabel NV engageert er zich toe om binnen de wettelijke termijn gevolg te geven aan uw verzoek.

Worden uw persoonsgegevens veilig bewaard?

Isabel NV treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

Isabel NV beschikt daarom over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is het Belgisch recht van toepassing op dit privacybeleid. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Kan het privacybeleid worden aangepast?

Isabel NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te veranderen, maar steeds conform de toepasselijke wetten en bepalingen.

Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 23/05/2018.